Spoločnosť  RIDEG, s.r.o., IČO: 36549223 so sídlom: Lipová 10, 934 01  Levice zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel:  Sro, Vl, č.: 13448/N ako prevádzkovateľ  webovej stránky https://www.rideg.sk  vyhlasuje, že v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov zbiera, spracováva a uchováva nasledovné údaje fyzických osôb:  titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Kupujúci zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov  predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností  vyplývajúcich zo zmluvy.  Súhlasí tiež so zasielaním informácií a obchodných ponúk kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné  údaje (pri objednávke realizovanej telefonicky, mailom a z webovj stránky) uvádzať  správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

– po dobu nevyhnutnú  k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim    a uplatňovania nárokov z týchto  zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),                   – po dobu, než je odvolaný súhlas so zpracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú     osobné údaje zpracovávané na základe súhlasu. 

  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Spracovávané osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú hlavne prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálne:

Direct Parcel Distribution SK,  s.r.o. 
Sídlo: Technická 7, 821 04  Bratislava
IČO: 35834498
DIČ: 2021648739
IČ DPH: SK2021648739  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 26367/B

Kupující tiež potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie  osobných  údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25. 5. 2018.

Späť na úvod